The Age of Dust/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 December 2023

  • curprev 02:4702:47, 24 December 2023Slvi.e talk contribs 9,461 bytes +9,461 Created page with "Als je wilt meedoen, schrijf ons alsjeblieft een email voor 1 juli naar [mailto: juliette@hackersanddesigners.nl juliette@hackersanddesigners.nl] met vermelding van: * Je naam * Je leeftijd, * Wat is de leeftijd van eventuele kind(eren) die meekomen en of jullie een creche nodig hebben * Welke dagen (1 , 2, of 3 of alle) je zult komen * Toegankelijkheidsbehoeften waarmee we rekening moeten houden"